MAASSLUIS | In de vergadering gemeenteraad van 21 januari j.l. dienden de fracties van de ChristenUnie en Forum voor Maassluis een motie in. De partijen willen meer toezicht en handhaving opdat de veiligheid in Maassluis beter kan worden gewaarborgd dan nu het geval is. De politie gaf onlangs te kennen dat er maar één surveillanceauto voor Maassluis beschikbaar is. Daarmee is de preventieve werking van de aanwezigheid van handhavers marginaal.

Het lokale team van BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) is te beperkt in aantal en ontbeert de zogeheten “geweldsmiddelen” om op te kunnen treden als het erop aankomt.

Dat laatste geeft burgemeester Haan zelf aan over de nieuwjaarsviering:

Op oudejaarsavond waren de Boa’s dan ook niet in dienst omwille van hun eigen veiligheid. De Boa’s beschikken niet over geweldsmiddelen om zichzelf te beschermen.

 

AFGEWEZEN

De reacties van B&W en overige partijen waren afwijzend om reden van “geweldsmiddelen” de term die de burgemeester zelf introduceerde. De indieners bedoelen hiermee middelen ter bescherming. Daarnaast werd vooral het ontberen van geldelijke middelen genoemd als reden om de motie niet te steunen.

FVM reageerde desgevraagd: “Het is schandalig, alsof de burger niet beschermd mag worden omdat het teveel geld kost”

 

De volledige tekst van de motie luidt:

Motie: Meer Blauw op Straat

De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op 21-01-2020

Constaterende dat:

 • De Nationale Politie en Veiligheidsregio Rijnmond hebben bezuinigd op de politie in Maassluis, met als gevolg minder politiebezetting in onze gemeente.
 • BOA’s van de gemeentelijke dienst Handhaving en Toezicht de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen en hierdoor onder druk komen te staan.
 • Deze Handhavers steeds vaker in de ‘frontlinie’ komen te staan, in plaats van de politie.
 • Handhavers in tegenstelling tot de politie volledig onbewapend zijn.
 • Er de laatste weken een toenemend aantal incidenten is in Maassluis en het gevoel van veiligheid hierdoor afneemt

Overwegende dat:

 • Het realiseren van een veilige omgeving voor wetsgetrouwe burgers tegenover diegenen die de wetten schenden één van de kerntaken van de overheid is.
 • Een gemeente weinig invloed heeft op de politiebezetting, omdat deze bevoegdheid bij de Nationale Politie ligt.
 • Een gemeente wél invloed heeft op haar eigen Handhavingsdienst.
 • Het goed zou zijn om de Handhavingsdienst van Maassluis uit te breiden om alsnog meer ‘blauw op straat’ te krijgen.
 • BOA’s mogelijk kunnen worden uitgerust met geweldsmiddelen met een op de verdediging gerichte ambtsinstructie, zodat zij zich kunnen verdedigen tegen (dreigend) lichamelijk letsel.
 • Er is gesproken met BOA-bonden, politie en gemeenten over een aparte nieuwe landelijke regeling voor de BOA’s waarin nog nadere criteria worden opgenomen.
 • Er hardere afspraken komen over de back-up van de politie, samenwerking en communicatie tussen boa’s en politie.
 • In een aantal steden een pilot zal worden gedraaid met BOA’s die zijn uitgerust met eigen geweldsmiddelen.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken wat de organisatorische en financiële mogelijkheden zijn om Handhaving en Toezicht uit te breiden
 • De huidige ontwikkelingen omtrent de bewapening van BOA’S op de voet te blijven volgen.
 • Te onderzoeken wat de financiële kosten zijn om onze handhavingsdienst te voorzien van eigen geweldsmiddelen, inclusief opleiding.
 • Te onderzoeken of het Rijk en/of de Veiligheidsregio Rotterdam hier een financiële bijdrage voor kunnen leveren.
 • De gemeente Maassluis zo spoedig mogelijk op te geven als pilotgemeente en de gemeenteraad hierover te informeren vóór 1-05-2020

En gaat over tot de orde van de dag.

Forum voor Maassluis       ChristenUnie

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt