TWEEDE TERMIJN

MAASSLUIS | Op woensdagavond 8 november is in de gemeenteraad op de tweede avond van het debat over de begroting 2018 door Corine Bronsveld-Snoep namens de fractie van het CDA in tweede termijn gereageerd.

Zij besloot het betoog van haar fractie met: “Tot slot bedank ik namens het CDA Maassluis het College, de ambtenaren, de griffie en alle partijen in de gemeenteraad voor de samenwerking bij deze laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode. Waar we voor het laatst in deze samenstelling met elkaar de begroting én voorstellen hebben besproken, soms van mening verschillen maar met als gedeeld doel ervoor te zorgen dat in Maassluis niemand er alleen voor staat en goed te zorgen voor wat van iedereen is.”

 

Klik op een tab om te lezen wat er per onderwerp is gezegd

Algemeen

Het is onze laatste begroting in deze samenstelling.
Waar de verschillen tussen politieke partijen de komende maanden uitgelicht worden, de balans wordt opgemaakt van wat goed is gegaan en beter had gekund, hebben we ondanks dat de afgelopen jaren genoeg uitdagingen kenden met de samenleving en elkaar ook veel moois mogen bereiken.

Zichtbaar voor iedereen: zoals de nationale sinterklaasintocht, de opening van onze natuurspeeltuin, de groene schoolpleinen en het openstellen van de Lijndraaiersbrug.
Ook minder zichtbaar maar daarmee niet minder belangrijk: samen hebben we de zorg anders moeten inrichten, en voeren we met minder geld nieuwe taken uit.

Wij zijn positief, positief over de begroting en over veel van de verschillende voorstellen op de begroting die gisteren naar voren zijn gebracht.
Voor ons is belangrijk om te kijken hoe we de rol van de gemeente als supporter van de samenleving verder kunnen versterken. Hoe we met elkaar net dat beetje extra kunnen doen, ook wanneer het niet wordt verwacht maar wel is gewenst. Hoe we het elkaar makkelijker kunnen maken en hoe we al het moois dat Maassluis biedt verder kunnen versterken.
Dit betekent voor ons in de eerste plaats dat we als gemeente goed zorgen voor wat van iedereen is. Voor datgene wat iedereen raakt, waar de gemeente verantwoordelijk voor is en waar we iedereen bij nodig hebben.

Veiligheid

Veiligheid voorop

De impact van een woninginbraak is groot en het is goed om verder in te zetten om het aantal woninginbraken terug te dringen. Er liggen kansen door samenwerking te zoeken en afspraken te maken. Uit het antwoord van het College op ons voorstel merken we dat we deze lijn met elkaar delen en wij dienen graag als, borging van onze gedeelde lijn, hierover een motie in.
Voorzitter, veiligheid gaat over meer en gaat ook over je veilig kunnen verplaatsen en je ergens prettig voelen.

Zo komen we bij de buitenruimte. Want die is van iedereen, is van waarde en is ons wat waard. Voor het CDA Maassluis is het belangrijk dat we inzetten op onderhoud en op ontspanning.

Groenonderhoud

Groenonderhoud
Wij steunen voorstellen die onze buitenruimte verbeteren, veiliger en schoner maken. Ons groenonderhoud willen we naar een hogere kwaliteit en dat kan als we hier ook meer geld voor vrijmaken. Komend jaar, maar ook de jaren erna. Wij geven het College deze door de gemeenteraad breed gedragen opdracht mee in een amendement.

Ontspanning

Ontspanning
De aandacht die wij en veel andere partijen hebben gevraagd voor fietsen, wordt verwoord in een motie die het CDA Maassluis samen met de VVD heeft opgesteld en door hen wordt ingediend.
We delen in de gemeenteraad niet alleen de fiets met elkaar. Er ligt een breed gedeeld doel om geluidsoverlast te beperken. Wat is het goed te horen dat de geluidswal langs het Kastanjedal dichterbij lijkt te komen en dat ook voor andere wijken hierop wordt ingezet.

Ontspanning en ontmoeting komen samen in spelen. Nu het speelruimte actieplan er is, vragen wij om actie in 2017 en om voor de jaren erna in de begroting te borgen dat geld beschikbaar is om aan het werk te gaan met het plan.

Veiligheid

Sport & Cultuur

Voorzitter,
Graag werken wij met u verder aan Maassluis door successen te versterken. Wij kijken uit naar mogelijkheden om Waterwegpop en het kies voor sport en cultuur-aanbod uit te breiden. En wij bedanken u voor de toezegging om in gesprek te gaan om de strijd van Maassluis beschikbaar te stellen aan het onderwijs via het cultuurmenu.

Makkelijker maken

Naast versterken van het moois dat we als gemeente hebben, willen we het ook graag makkelijker maken. Drie concrete punten waarover we moties indienen:

  • Subsidies. Laten we als gemeente meer inzetten op het verkrijgen van subsidies voor mooie projecten en investeringen in de stad. Laten we kijken waar onze sport- en cultuurorganisaties knelpunten ervaren om kleine, eenmalige subsidieaanvragen te doen. Geen motie hierover, in plaats van een schriftelijk een mondeling verzoek aan het college waarop wij een toezegging vragen. De flitsvergunning valt wat ons betreft onder het motto ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, past hier goed bij. En zo komen we bij de belasting. Belasting en ontlasting komen vanavond samen in alle betekenissen.
  • De hondenbelasting willen we met elkaar afschaffen. Ook het CDA Maassluis. Wel stellen we dat hondenpoep één van de grootste ergernissen onder inwoners is. Wij verwachten dat met de afschaffing van de hondenbelasting nog eens indringend wordt overgebracht dat opruimen de norm is waarop gehandhaafd wordt. En wij beseffen dat de norm stellen niet betekent dat opruimen ook de norm is. De poepzuiger blijft omdat de financiële ontlasting van de hondenbezitter, niet de belasting van de rest van Maassluis mag betekenen. Zo houden we rekening met elkaar. Want Maassluis vormen we samen en dat gaat best heel goed. We hebben als samenleving laten zien dat we noodopvang op een goede manier kunnen bieden aan vluchtelingen, we zetten ons in om eenzaamheid tegen te gaan en vieren samen kampioenschappen.
  • Voor het CDA Maassluis is het ook van belangrijk dat we jong beginnen met het bieden van een gelijk speelveld. Niet de omvang van de portemonnee van de ouders moet bepalend zijn of een leerling huiswerkbegeleiding kan krijgen. Wat bepalend moet zijn, is of de leerling ermee geholpen is. Gratis huiswerkbegeleiding in kaart. Uiteraard niet als vrije inloopsoos maar na doorverwijzing door school en de gezinsspecialist. Deze opdracht hebben wij verwoord in een motie.

 

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu